Gujarati Meaning of 'Carry forward of losses'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Carry forward of losses' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Carry forward of losses'
  • Carry back પાછું નાખવું
  • Carry weight મોભાદાર ગણાવું
  • Carry to excess 1. ચધારે પડતું કરવું    2. અતિવહન કરવું
  • Carry On 1. જારી રાખવું    2. ધંધો ચલાવવો    3. ડોળ ચાલુ રાખવો
  • Carry-off 1. જબરદસ્તીથી દૂર કરવું    2. જબરદસ્તીથી ઉઠાવી જવું    3. જીતવું
  • Carry out અમલમાં મૂકવું
  • Carry forward of losses નુકસાન આગળ ખેંચી જવું
  • Carry off હિંમતભર્યો દેખાવ કરવો
  • Carry away 1. ઉત્સાહિત કરવું    2. સ્થળાંતર કરવું    3. આત્મસંયમ ખોઈ બેસવું
  • Carry into effect 1. કાર્યાન્વિત કરવું    2. અમલમાં મૂકવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words