Gujarati Meaning of 'Bread labour'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Bread labour' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Bread labour'
 • Bread labour 1. જાતમહેનત    2. ઉત્પાદકશ્રમ
 • Bread basket 1. પેટ    2. જઠર
 • Dry bread 1. લૂખી રોટી    2. સૂકવવું    3. સુકાવું
 • Bread winner 1. વ્યવસાય    2. કળા    3. કુટુંબનું ભરણપોષણ કરનાર વ્યક્તિ
 • Brown bread થૂલા સાથેના લોટની રોટલી
 • Bread daily નિર્વાહનું સાધન
 • White-bread મેંદાની સફેદ રોટી
 • Daily bread રોજી
 • Labour management કામદાર -સંચાલન
 • Bread labour 1. જાતમહેનત    2. ઉત્પાદકશ્રમ
 • Labour replacement 1. જૂનાની જગ્યાએ નવા કામદારોની ભરતી    2. જૂનાની જગ્યાએ નવા મજૂરોની ભરતી
 • Labour machinery કામદાર -તંત્ર
 • Convict labour કેદી મજૂર
 • Decasualisation of labour છૂટક મજૂરોની ધોરણસર નિમણૂક
 • Labour contract 1. શ્રમ-કોન્ટ્રેક્ટ    2. મજૂરી-કોન્ટ્રેક્ટ    3. મજૂરીનો ઠેકો
 • Exploitation of labour 1. મજૂરોનું શોષણ    2. કામદારોનું શોષણ
 • Labour Appellate Tribunal 1. કામદાર અપીલ પંચ    2. કામદાર અપીલ ટ્રિબ્યુનલ
 • Labour rate મજૂરીનો દર

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words