Gujarati Meaning of 'Bread basket'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Bread basket' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Bread basket'
 • Bread labour 1. જાતમહેનત    2. ઉત્પાદકશ્રમ
 • Bread basket 1. પેટ    2. જઠર
 • Dry bread 1. લૂખી રોટી    2. સૂકવવું    3. સુકાવું
 • Bread winner 1. વ્યવસાય    2. કળા    3. કુટુંબનું ભરણપોષણ કરનાર વ્યક્તિ
 • Brown bread થૂલા સાથેના લોટની રોટલી
 • Bread daily નિર્વાહનું સાધન
 • White-bread મેંદાની સફેદ રોટી
 • Daily bread રોજી
 • Bread basket 1. પેટ    2. જઠર
 • Clothes basket કપડાં રાખવાની ટોપલી
 • Work-basket સીવણ, ભરતકામ ઇ.ની સાધનસામગ્રીની ટોપલી
 • Basket ball પાંચ ખેલાડીઓની બનેલી બે ટુકડી દ્વારા રમાતી બાસ્કેટ બોલની રમત

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words