Gujarati Meaning of 'Bottle-neck'

Meaning of 'Bottle-neck'

  • સંકડામણ
  • સાંકડ
  • સાંકડી જગ્યા
  • સાંકડો માર્ગ
  • રૂંધામણ

Related Phrases

  • Bottle neck 1. સંકડામણ રૂપ વાહન વ્યવહાર    2. માલની પેદાશનો અવરોધક ભરાવો


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words