Gujarati Meaning of 'Bottle neck'

Meaning of 'Bottle neck'

  • સંકડામણ રૂપ વાહન વ્યવહાર
  • માલની પેદાશનો અવરોધક ભરાવો

Related Phrases

  • Bottle-neck 1. સંકડામણ    2. સાંકડ    3. સાંકડી જગ્યા


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words