Gujarati Meaning of 'Baby-sit'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Baby-sit' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Baby-sit'
  • Baby spot light લઘુપૂંજદીપ (નાટય)
  • Test-tube-baby 1. કૃત્રિમ વીર્યસેવનથી થયેલી ગર્ભધારણાનું બાળક    2. માતાના શરીરની બહાર અન્યત્ર વિકસિત થયેલું બાળક
  • Well-baby centre સ્વસ્થ શીશુ કેન્દ્ર
  • Baby Car નાની મોટર
  • Baby-grand નાનો ગ્રેંડ પિયાનો
  • Baby-sit માતાપિતાની ગેરહાજરીમાં બાળકની સંભાળ રાખવી
  • Cry baby રોતલ માણસ
  • Baby-sitter માતાપિતાની ગેરહાજરીમાં બાળકની સંભાળ રાખનાર
  • Sit down strike બેઠી હડતાળ
  • Baby-sit માતાપિતાની ગેરહાજરીમાં બાળકની સંભાળ રાખવી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words