Gujarati Meaning of 'Baby-grand'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Baby-grand' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Baby-grand'
 • Baby spot light લઘુપૂંજદીપ (નાટય)
 • Test-tube-baby 1. કૃત્રિમ વીર્યસેવનથી થયેલી ગર્ભધારણાનું બાળક    2. માતાના શરીરની બહાર અન્યત્ર વિકસિત થયેલું બાળક
 • Well-baby centre સ્વસ્થ શીશુ કેન્દ્ર
 • Baby Car નાની મોટર
 • Baby-grand નાનો ગ્રેંડ પિયાનો
 • Baby-sit માતાપિતાની ગેરહાજરીમાં બાળકની સંભાળ રાખવી
 • Cry baby રોતલ માણસ
 • Baby-sitter માતાપિતાની ગેરહાજરીમાં બાળકની સંભાળ રાખનાર
 • Grand stand ઘોડાદોડના મેદાનમાં પ્રેક્ષકો માટેની ઊંચી છાપાવાળી બેઠકોની હાર
 • Grand daughter પોતાની સંતાનની દીકરી
 • Baby-grand નાનો ગ્રેંડ પિયાનો
 • Grand total કુલ સરવાળો
 • Grand piano આડી બાંધેલી તારની ગૂંચળીઓવાળો મોટો પિયાનો

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words