Gujarati Meaning of 'Alarm clock'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Alarm clock' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Alarm clock'
 • Biological clock સજીવ પ્રાણીઓની નિયમિત ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરનારી કુદરતી પધ્ધતિ
 • Clock wise 1. ઘડિયાળના કાંટાની જેમ ડાબેથી જમણે જનારું    2. દક્ષિણવર્તી    3. સવ્ય
 • Grandfather clock લાકડાના લાંબા ખોખામાં ગોઠવેલી ભીંત-ઘડિયાળ
 • Alarm clock 1. એલારામ ઘડિયાળ    2. પ્રબોધન - ઘડી
 • Round the clock 1. રાત દિવસ    2. ચોવીસે કલાક    3. લગાતાર
 • Clock in or out આગમન કે પ્રયાણની નોંધનું સ્વયંચાલિત સમયનોંધક યંત્ર
 • Like clock work 1. નિયમિતપણું    2. આપોઆપ    3. યંત્ર જેવું
 • Sand clock 1. રેત-ઘડિયાળ    2. રેત ઘટિકા યંત્ર
 • Stop clock 1. વિરામ ઘડિયાણ    2. અટક ઘડી
 • Clock work 1. ઘડિયાળની રચના પર આધારિત અન્ય યંત્રરચના    2. યાંત્રિક    3. ચોક્કર
 • Fire alarm 1. આગ-ચેતવણી    2. આગની ચેતવણી
 • Alarm clock 1. એલારામ ઘડિયાળ    2. પ્રબોધન - ઘડી
 • Alarm chain સંકટ સાંકળ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words