Gujarati Meaning of 'scale'

Meaning of 'scale'

 • માપ
 • માપનું પ્રમાણ
 • ધોરણ
 • દર
 • માપપટ્ટી

Related Phrases

 • Basic scale of pay મૂળ પગાર ધોરણ
 • Small scale industries 1. લઘુ ઉધોગ    2. નાના પાયાના ઉદ્યોગ
 • Large-scale 1. મોટા પાયા પરનું    2. મોટું
 • Inflated scale ફુગાવેલું પગાર - ધોરણ
 • Inferior scale 1. ઊતરતું પગાર - ધોરણ    2. નીચલું પગાર - ધોરણ
 • Small scale production નાના પાયે ઉત્પાદન
 • Scale of fares ભાડાનું ધોરણ
 • Small scale નાના પાયાનું
 • Weighing scale 1. ત્રાજવું    2. કાંટો    3. તુલા
 • Sliding wage scale 1. વધતો-ઘટતો વેતન દર    2. વિસર્પી વેતન-ધોરણ

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search