Gujarati Meaning of 'weight'

Meaning of 'weight'

 • વજન
 • ભાર
 • કાટલું
 • વજનિયું
 • ભાર

Related Phrases

 • Dead-weight 1. ભારે અને ખસેડવી મુશ્કેલ વસ્તુ    2. ભારરૂપ
 • Carry weight મોભાદાર ગણાવું
 • Gross weight એકંદર વજન
 • Weight of evidence 1. પુરાવાનું મહત્વ    2. પુરાવાનું વજન
 • Laden weight માલ સાથેનું વજન
 • Bantam weight 1. મુક્કાબાજીમાં ૫૧ થી ૫૩.૫ કિ.ગ્રા. સુધીનું વજન    2. કુસ્તીબાજીમાં ૫૨ થી ૫૭ કિ.ગ્રા. સુધીનું વજન
 • Cruise weight મુષ્ટિયુદ્ધ કરનારનું બજન (12 સ્ટોન 6 રતલ)
 • Counter weight 1. સામું બજન    2. ધડો
 • Loss of weight વજનમાં ઘટ
 • Hundred weight 1. હંડ્રવેટ    2. હંડરવેટ

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search