Gujarati Meaning of 'fill'

Meaning of 'fill'

  • ભરવું કે ભરાવું
  • પથરાવું
  • વિસ્તરવું
  • ઉપર ફરી વળવું
  • સંતોષવું
  • તૃપ્ત કરવું
  • આકૃતિ

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search