Gujarati Meaning of 'differentiate'

Meaning of 'differentiate'

  • ભેદ ઊભો કરવો
  • ભેદ પાડનારી બાબત
  • અસમાન થતું જવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search