Gujarati Meaning of 'vacation'

Meaning of 'vacation'

  • લાંબી રજાઓ
  • દીર્ઘાવકાશ
  • વેકેશન

Related Phrases

  • Vacation strike 1. લાંબી રજાની હડતાલ    2. વેકેશન હડતાલ
  • Vacation judge 1. લાંબી રજા ન્યાયાધીશ    2. વેકેશન ન્યાયાધીશ    3. દીર્ઘાવકાશ ન્યાયાધીશ
  • Vacation pay લાંબી રજાનો પગાર
  • Vacation with pay 1. પગારી લાંબી રજા    2. પગાર સાથેની લાંબી રજા
  • Vacation department 1. લાંબી રજા ખાતું    2. દીર્ઘાવકાશ ખાતું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search