Gujarati Meaning of 'thus'

Meaning of 'thus'

  • આ રીતે
  • આની જેમ
  • એ પ્રમાણે
  • તદનુસાર અને આટલી હદ સુધી
  • આટલે સુધી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search