Gujarati Meaning of 'pawn'

Meaning of 'pawn'

  • આડ
  • ગીરો મૂકેલી જણસ
  • મહોરું
  • શેતરંજનું પ્યાદું

Related Phrases

  • Pawn broken 1. આડ પર ધીરધાર કરનાર    2. ગીરોદાર શરાફ    3. ગીરોદાર શાહુકાર
  • Pawn or pledge 1. ગીરવે મુકેલી વસ્તુ    2. ન્યાસ
  • Pawn broker વસ્તુ ઉપર નાણાં ધીરનાર

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search