Gujarati Meaning of 'tonsure'

Meaning of 'tonsure'

  • મુંડન કરવાની વિધિ
  • ક્ષૌર કર્મ
  • મુંડન કરેલો માથાનો ભાગ
  • -નું મુંડન કરવું

Related Phrases

  • Tonsure ceremony 1. મુંડન વિધિ    2. મુંડન સંસ્કાર


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search