Gujarati Meaning of 'manipulate'

Meaning of 'manipulate'

  • હાથ વડે વાપરવું
  • હાથ વડે ચલાવવું
  • ઘાલમેલ કરવી
  • સ્વાર્થ સાધવો
  • અપ્રમાણિકતા આચરવી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search