Gujarati Meaning of 'uproot'

Meaning of 'uproot'

  • જડમૂળથી ઉખેડી નાખવું
  • કોઇને તેના હંમેશના નિવાસસ્થાનમાંથી હઠાવવું
  • ઉચ્છેદન કરવો

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search