Gujarati Meaning of 'usage'

Meaning of 'usage'

  • વાપરવાની રીત
  • વાપરવાની પદ્ધતિ
  • કોઇની પ્રત્યે વર્તણૂક
  • ચાલુ રીત
  • રિવાજ
  • રૂઢપ્રયોગ
  • વપરાયેલો જથ્થો

Related Phrases

  • Customary easement or usage પરંપરાગત, રૂઢિગત પડોશલક્ક કે વ્યવહાર
  • Customary usage 1. રૂઢિગત વ્યવહાર    2. પરંપરાગત વ્યવહાર
  • Religious usage ધાર્મિક પ્રથા

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search