Gujarati Meaning of 'coddle'

Meaning of 'coddle'

  • જાત તરફ કે બીજા તરફ અશક્તના જેવું વર્તન કરવું
  • લાડ લડાવવાં
  • પંપાળવું
  • માંદાની વધારે પડતી માવજત કરવી
  • અરધુંપરધું બાફવું કે ઉકાળવું
  • જાતને અને બીજાને પંપાળનાર

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search