Gujarati Meaning of 'fur'

Meaning of 'fur'

  • જાનવરની સુંવાળી
  • જાડી રુવાંટી
  • રુવાંટીવાળું ચામડું
  • પાણીના કારણે કીટલી ઇ. ના અંદર ના ભાગમાં જામતી પોપડી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search