Gujarati Meaning of 'maim'

Meaning of 'maim'

  • અપંગ બનાવવું
  • અંગ વિકૃત કરવું
  • હાથ-પગ કાપી નાખવાં
  • લંગડું બનાવી દેવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search