Gujarati Meaning of 'forget'

Meaning of 'forget'

  • વીસરવું
  • ભૂલી જવું
  • ગણતરીમાં ન લેવું
  • ધ્યાન બહાર રહી જવું
  • ગફલત કરવી

Related Phrases

  • Forget me not નાનાં નાનાં આસમાની રંગનાં ફૂલવાળો એક છોડ
  • Forget oneself 1. મિજાજ ગુમાવવો    2. પોતાને ન છાજતું કૃત્ય કરવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search