Gujarati Meaning of 'clove'

Meaning of 'clove'

  • ફાડીચીરી નોખું પાડવું
  • ચીરીં-ફાડીને અલગ કરવું
  • ફાટીને નોખું પડવું
  • પાણી હવા ઇ.ને આરપાર નીકળી જવું

Related Phrases

  • Clove gilly flower લવિંગની ખુશબો આપતો છોડ
  • Clove hitch દોરડાને વાંસ ઈ. સાથે સજ્જડ કાટખૂણે બાંધવાનો ગાળો
  • Clove footed બે ખરીવાળું


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search