Gujarati Meaning of 'thirsty'

Meaning of 'thirsty'

  • તરસ્યું
  • સૂકું
  • કોરું
  • વેરાન
  • તીવ્ર ઇચ્છાવાળું
  • તરસ પેદા કરનારું

Related Phrases

  • Blood thirsty 1. ખૂની    2. ઘાતકી    3. લોહી તરસ્યું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search