Gujarati Meaning of 'live'

Meaning of 'live'

 • જીવવું
 • જીવતું રહેવું
 • નિર્વાહ કરવો
 • યાદ રહેવું

Related Phrases

 • Live birth rate 1. સજીવ જન્મ-પ્રમાણ    2. સજીવ જન્મદર
 • Live assets વેચાઉ-અસ્ક્યામત
 • Live coal સળગતો અંગારો
 • Live hedge 1. થોરની વાડ    2. લીલી વાડ
 • Live wire 1. અત્યંત સજગ    2. ચતુર વ્યક્તિ
 • Live storage water રોજના ઉપયોગનો જલસંગ્રહ
 • Live register 1. ચાલુ રજિસ્ટર    2. પત્રક    3. ખાલી જગ્યા રજિસ્ટર
 • Live fence 1. લીલી વાડ    2. થોરની વાડ
 • Right to live 1. જીવવાનો અધિકાર    2. જીવવાનો હક
 • Live in a glass-house આક્રમણ કે પ્રત્યાક્રમણ માટે અનુકૂળ થવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search