Gujarati Meaning of 'varnish'

Meaning of 'varnish'

  • લાકડું, ધાતુ, ઇ.ને ચોપડવામાં આવતું રોગાન
  • વાર્નિશ
  • રોગાન નો હાથ દેવો
  • વાર્નિશ નો હાથ દેવો
  • ઓપ આપવો
  • વેષ પલટાવવો

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search