Gujarati Meaning of 'fire'

Meaning of 'fire'

 • આગ
 • અગ્નિ
 • ગોળીબાર કરવો
 • તોપમારો કરવો

Related Phrases

 • Fire-works આતશબાજી
 • Fire Group Leader બંબા જૂથ નાયક
 • Fire service 1. અગ્નિશમન સેવા    2. આગશમન સેવા
 • Fire warden 1. ફાયર વોર્ડન    2. આગ વોર્ડન
 • Aim fire નિશાન લગાવી ગોળી ચલાવવી
 • Forest fire 1. દાવાનળ    2. દાવાગ્નિ    3. દવ
 • Fire prevention 1. આગ-નિવારણ    2. અગ્નિ-નિવારણ
 • Fire station બંબાખાનું
 • Fire wood 1. બળતણનું લાકડું    2. ઈધણ    3. સરપણ
 • Fire Inspector આગશમન નિરીક્ષક

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search