Gujarati Meaning of 'visitor'

Meaning of 'visitor'

  • મુલાકાતી
  • દર્શનાર્થી
  • અતિથિ
  • આગંતુક

Related Phrases

  • Health Visitor આરોગ્ય તપાસનીસ
  • Field Visitor ક્ષેત્ર-નિરીક્ષક
  • Lady Health Visitor 1. મહિલા આરોગ્ય તપાસનીસ    2. સ્ત્રી આરોગ્ય તપાસનીસ

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search