Gujarati Meaning of 'upward'

Meaning of 'upward'

  • ઉપર
  • આકાશ તરફ
  • ઉપરનું સ્થાન
  • ઉપરનું
  • ઉપર લઇ જનારું

Related Phrases

  • Upward trend of prices 1. તેજીની રૂખ    2. ભાવ ઊંચે જવાનું વલણ

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search