Gujarati Meaning of 'Sally'

Meaning of 'Sally'

  • ઘેરાયેલા લોકોનો શત્રુ પર એકદમ ધસારો
  • વિનોદ
  • ઠઠ્ઠા
  • મશ્કરી
  • ઘેરો ઘાલનાર પર હુમલો કરવો
  • ફરવા વગેરે બહાર નીકળી પડવું

Related Phrases

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search