Gujarati Meaning of 'cutting'

Meaning of 'cutting'

  • કલમ

Related Phrases

  • Press-cutting વર્તમાનપત્રમાંથી કાપી લીધેલી સમાચાર, લેખ ઈ. ની કાપલી
  • Press cutting છાપા કાપલી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search