Gujarati Meaning of 'scene'

Meaning of 'scene'

  • દૃશ્ય
  • ઘટના
  • ઘટના સ્થળ

Related Phrases

  • Scene-painter નાટકના પડદા ચીતરનાર
  • Back scene પડદા પાછળનું દૃશ્ય
  • Scene-shifter 1. રંગમંચનાં દૃશ્યો    2. ગોઠવનાર
  • To make a scene કડવી બોલાચાલી કે તકરાર કરવી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search