Gujarati Meaning of 'one'

Meaning of 'one'

 • એક

Related Phrases

 • One by one એક પછી એક
 • All one એનું એ જ
 • One-way traffic 1. એકમાર્ગીય યાતાયાત    2. એકમાર્ગીય વાહન-વ્યવહાર
 • To run one close 1. -ને પહોંચી વળવું    2. -ને આંબી જવું
 • Idea etc. Grows on one ને માટે વિચાર ઇ. વધારે આકર્ષક કે બળવાન બનતો જાય છે
 • One after another ક્રમશઃ
 • One price shop ફક્ત એક જ ભાવની દુકાન
 • With one voice એકમત થઈને
 • From one amount to another બે સંખ્યા કે રકમની વચ્ચે નિયમિતપણે નહિ
 • One-sided એકતરફી

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search