Gujarati Meaning of 'off'

Meaning of 'off'

 • અભાવવાળું

Related Phrases

 • Call off 1. આઘું ખસેડવું    2. મન ઉઠાવી લેવું    3. ને મળવા જવું
 • Lay-off rate 1. ફરજિયાત અસ્થાયી કામછુટ્ટી દર    2. ફરજિયાત અસ્થાયી કાર્યમુક્તિ દર
 • Die off 1. એકદમ મરી જવું    2. એકસામટાં મૃત્યુ થઈ જવાં
 • Take off stage 1. પ્રસ્થાન તબક્કો    2. પ્રારંભ તબક્કો
 • Bring off પ્રયાસમાં સફળ થવું
 • Break off સંબંધ તોડવો
 • Carry-off 1. જબરદસ્તીથી દૂર કરવું    2. જબરદસ્તીથી ઉઠાવી જવું    3. જીતવું
 • Pair off બબ્બેની જોડીમાં અલગ કરવું
 • Tee-off 1. ગુસ્સે કરવું    2. ચીડવવું
 • Come off by સહન કરવું

Synonyms


Browse English to Gujarati Words

English - Gujarati Dictionary Search